TingimusedExpress Credit AS kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kliendi isikuandmete töötlemise eest on vastutav Express Credit AS (registrikood 12338141), Tallinn, Rävala pst 8, 10143.

1. Kliendi nõusolek:

Laenutaotluse esitamisega annab klient Express Credit AS-le nõusoleku töödelda tema isikuandmeid ning edastada neid kolmandatele isikutele Üldtingimustes ning seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Lepinguga seotud informatsioon on üldjuhul konfidentsiaalne.

2. Andmete töötlemise eesmärgid on:

2.1. Andmetöötlus finantsteenuse (lepingu sõlmimise otsustamine, sõlmitud lepingu haldamine ja täitmine, kliendile teenuste pakkumine, kliendi maksevõime hindamine, riski analüüs jms) teostamiseks.

2.2. Andmetöötlus avalike ülesannete (rahapesu, terrorismivastane võitlus, andmete edastamine õiguskaitseorganitele jms) täitmiseks.

2.3. Andmetöötlus oma rikutud õiguste kaitseks.

3. Töödeldavate isikuandmete koosseis:

3.1. Isiklikud andmed (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, arvelduskonto number).

3.2. Kontaktandmed (telefoninumber, aadress, e-posti aadress, IP aadress).

3.3. Andmed töö või õpingute kohta (õppeasutus, tööandja, amet, töötatud aeg töökohas, kus praegu klient töötab, haridustase).

3.4. Andmed pere kohta (perekonnaseis, alaealised lapsed, töötud pereliikmed).

3.5. Finantsandmed (sissetulek, kohustused, vara).

3.6. Andmed isiku usaldusväärsuse kohta (varasem maksekäitumine, andmed maksehäirete kohta, Express Credit AS-le või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta jne).

3.7. Andmed vara päritolu kohta (andmed isiku tehingupartnerite ja äritegevuse kohta jne).

3.8. Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (uurimisasutuste, notarite, maksuhalduri, kohtu, Rahapesu Andmebüroo järelepärimistest, kohtutäiturite nõuetest tulenevad andmed jne).

3.9. Andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sõlmitud, lõppenud lepingud, esitatud taotlused, avaldused, lepingu rikkumised jne).

4. Express Credit AS edastab kliendi isikuandmeid:

4.1. Laenulepingu või muu lepingu sõlmimise, muutmise ja täitmisega seotud isikutele (nt infotehnilise-, side-, trüki-, posti- ja otsekorraldusteenuse osutajad, krediidiasutused jne).

4.2. Andmekogudesse, sh AS Krediidiinfo või mis tahes muu isiku poolt peetavasse maksehäireregistrisse, millesse Express Credit AS-le edastab andmeid seaduse või lepingu alusel. Express Credit AS-l on andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui kliendil on Express Credit AS ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus.

4.3. Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.

4.4. Muudele kolmandatele isikutele seoses Express Credit AS vajadusega kaitsta oma seaduslikke õigusi (nt võlgade sissenõudmise teenuse osutajale).

4.5. Kolmandatele isikutele seoses Express Credit AS poolt seadusest tuleneva kohustuse täitmisega (nt uurimisasutustele, notaritele, maksuhaldurile, Rahapesu Andmebüroole jne).

4.6. Laenuandjaga samasse kontserni kuuluvatele isikutele või koostööpartneritele toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks ning koostöö lepingu täitmisega.

5. Kliendil on õigus:

5.1. Saada Express Credit AS-lt igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist.

5.2. Nõuda Express Credit AS-lt isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadusest ei tulene teisiti.

6. AS-l Express Credit on õigus:

6.1. Avaldada kliendiinfot Üldtingimustes, käesolevas dokumendis ja õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.

6.2. Töödelda kõiki kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot.

6.3. Kasutada kliendi andmeid kliendile Express Credit AS-ga seotud ettevõtete ja ka kolmandast isikust Express Credit AS-ga seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks. Kliendil on igal ajal õigus keelduda kolmandast isikust Express Credit AS-ga seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Express Credit AS-i. Reklaamist keeldumiseks peab klient märkima, et ta ei soovi saada talle edastavat reklaami.


Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega.