TingimusedEUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT

STANDART EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION - SECCI

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed

Krediidiandja Express Credit AS, registrikood 12338141
Aadress Rävala pst. 8, 10143 Tallinn
Telefon +372 649 00 00
E-post info@ekpressraha.ee
Veebiaadress www.ekspressraha.ee

2. Krediiditoote kirjeldus

Krediidi liik Lühiajaline tagatiseta tarbimislaen
Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir Laenu piirsummad on 300-3000 €. Kliendil on võimalus valida Laenusumma suurus.
Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg
Laenusumma saamiseks edastab klient laenuandjale taotluse. Taotlust saab esitada laenuandja kodulehe vahendusel või kirjalikult Laenuandja kontoris. Laenuleping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb taotluse põhjal positiivse laenuandmise otsuse ning kliendi isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud. Laenuandja väljastab laenusumma eurodes, kandes laenusumma üle kliendi kontole pärast Laenulepingu sõlmimist.
Tarbijakrediidilepingu kestus Laenu kasutamise periood on 90-1080 päeva. Kliendil on võimalus valida laenu kasutamise perioodi.
Tagasimaksed ja vajaduse korral erineva intressimääraga laenujääkide puhul see, milliste tarbijakrediidilepingust tulenevate maksete katteks tagasimakset arvestatakse Tasumisele kuulub:
  • Vastavalt maksegraafikule Laenusumma põhiosa tagasimaksest ja Laenuintressist koosnev makse.
  • Osamaksed tasutakse üks kord 30 päeva jooksul lepingus näidatud tähtpäeval.
Tarbijalt nõutavad tagatised
Tarbijalt nõutavate tarbijakrediidilepingu tagatiste kirjeldus.
Käendus laenuandja nõudmisel.

3. Krediidiga seotud kulud

Intressimäär aastas või vajaduse korral erinevad tarbijakrediidilepingus kohaldatavad intressimäärad Fikseeritud intress. Iga laenutoote puhul eraldi vastavalt lepingus sätestatule.
Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana krediidisummast või krediidi ülempiirist. Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi.
Iga laenutoote puhul eraldi vastavalt lepingus sätestatule. Näide: Laenates 500.00 € tähtajaga 360 päeva, tagastada tuleb 631.55 €. Antud laenu krediidi kulukuse määr on 56.27%. Krediidi kulukuse määra arvutamisel eeldatakse, et laenu netohind on 500.00 €, laenu kulude suurus on 131.55 € (intress) ning Express Credit AS ja klient täidavad oma kohustusi laenulepingus kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel (360 päeva, 12 osamakset). Nimetatud laenu aastane intressimäär on 45.50%. Laen tuleb tagastada 12 osamaksega.
Kas krediidi saamiseks või krediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on kohustuslik

  • sõlmida kindlustusleping või
  • muu kõrvalleping
Kui kõrvallepinguga seotud kulud ei ole krediidiandjale teada, ei sisaldu need krediidi kulukuse määras.  • Ei
  • Ei
Kaasnevad kulud
Tarbija krediidilepingust tulenevate tasude muutmise tingimused Laenuandjal on õigus hinnakirjas toodud tasud ühepoolselt muuta. Laenuandja avaldab uued üldtingimused oma veebilehel vähemalt 30 kalendripäeva enne nende rakendamist.
Maksetega hilinemisega kaasnevad kulud
Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (nt sundmüük) ning see võib raskendada krediidi saamist.
Maksetega hilinemisega kaasneb laenuandjal õigus:
  • nõuda viivist tasumisele kuuluvalt laenupõhiosa summalt, viivise määraks on lepingus sätestatud intressimäär;
  • võlgnevusega seoses kliendile meeldetuletuskirja ja muude kirjade (sh hoiatus lepingu ülesütlemisest, teade nõude loovutamisest) saatmise (liht-, või tähitud kirjaga või elektrooniliselt) teenustasu on kuni 5 €; teade lepingu ülesütlemisest – kuni 15 € (kui nõude on kuni 500 €); kuni 20 € (kui nõude suurus on üle 500 € ja kuni 1000 €); kuni 25 € (kui nõude suurus on üle 1000 €);
  • lepingu ülesütlemisega kaasnevad võla sissenõudekulud (sh võlgade sissenõudmisteenuse osutaja tasud, kahjuhüvitis kuni 30% tagastamata laenusummast, kohtumenetluse- ja täitemenetluse kulud).

4. Muud olulised õiguslikud aspektid

Taganemisõigus
Tarbija võib tarbijakrediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul.
Jah
Krediidi ennetähtaegne tagastamine
Teil on igal ajal õigus krediidi osaliseks või täielikuks ennetähtaegseks tagastamiseks.
Jah
Krediidi ennetähtaegsel tagastamisel on krediidiandjal õigus saada hüvitist Hüvitise suurus on 1 protsent ennetähtaegselt tagasimakstud Laenusummast, kui Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenusumma viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta, ja 0,5 protsenti ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 aastat.
Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab Teile andma viivitamata ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse Teile krediiti mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.
Jah
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia
Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.
Jah

Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega.