TingimusedEXPRESS CREDIT AS ÜLDTINGIMUSED


1. LEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

Laenuandja – Express Credit AS, registrikood: 12338141; aadress: Rävala pst 3, 10143 Tallinn, Harjumaa; e-post: info@ekspressraha.ee; telefon: 649 00 00.

Laenutaotleja – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on esitanud Laenuandjale tahteavalduse üldtingimustes sätestatud tingimustel Lepingu sõlmimiseks. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik.

Laenusaaja – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on sõlminud Laenuandjaga sätestatud tingimustel Lepingu.

Lepingupool või -pooled – Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.

Käendaja – isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest.

Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks.

Esmakordne klient – Laenusaaja, kes taotleb Laenusummat esimene kord.

Püsiklient – Laenusaaja, kes on saanud Laenusummat vähemalt ühe korra ning tasunud tähtaegselt ja täies ulatuses kõik Rahalised kohustused Laenuandjale.

Pädev järelevalveasutus – Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn.

Veebileht – Laenuandja veebileht internetis aadressil www.ekspressraha.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.

Laenusumma – Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingus fikseeritud tingimustel kindlaks tähtajaks antav maksimaalne rahasumma, mille Laenusaaja kohustub Laenuandjale koos Laenuintressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel ja/või vastavalt Maksegraafikule.

Laenutaotlus – Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu (Veebilehe kaudu) või kirjalikult Laenuandja kontoris vastavalt Üldtingimustele ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

Laenuotsus – Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumus Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel.

Leping – Laenuandja ja Laenusaaja vahel sidevahendite kaudu (Veebilehe kaudu) või kirjalikult Laenuandja kontoris sõlmitud Laenuleping, sealhulgas käesolevad Üldtingimused ning Laenutaotlusest tulenevad Lepingu põhitingimused. Lisaks juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning sätestavad Poolte vahelise laenutehingu põhialused, korra ja üldised tingimused.

Maksegraafik – Lepingu lisa(d), milles on fikseeritud Laenusumma põhiosa tagastamise ja Laenuintressi maksmise tähtpäevad ja suurused ning Laenusaaja poolt tasumisele kuuluvad vastavad summad.

Tagatisleping tähendab Lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks Laenuandja ja Laenusaaja või Laenuandja ja Kolmanda Isiku vahel sõlmitud või sõlmitavat lepingut (sh pandi-, käendus- ja/või garantiileping).

Laenu brutosumma – kõigi Laenusaaja poolt Laenusumma tagasimaksmiseks ning Laenuintressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma.

Sooduslaen – rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Sooduslaenu eritingimustele.

Maksetähtpäev – Maksegraafikus fikseeritud või Lepingust tulenev kuupäev, hiljemalt milliseks peab olema laekunud Laenuandja arvelduskontole Laenusaaja poolt teostatud makse.

Tagastamise lõpptähtpäev – Maksegraafikus toodud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema täies ulatuses tasunud Laenuandjale Rahalised kohustused.

Laenuintress – Laenusaaja poolt maksmisele kuuluv tasu Laenusumma kasutamise eest.

Intressimäär – Laenuintressi suurus väljendatuna protsentides.

Laenu kulukuse määr – protsentides Laenusummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Laenu kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid, mida tuleb tasuda Lepingu tulenevate kohustuste rikkumisel, ülekandekulusid, tagatisega seotud kulusid ja muid seadustest sätestatud kulusid.

Annuiteetgraafik – Maksegraafik, mille puhul Laenusaaja poolt iga kuu Laenuandjale tasumisele kuuluv makse (Laenusumma tagasimakse ja Laenuintressi makse kokku) on kuni Laenusumma tagastamise lõpptähtpäevani võrdne.

Bulletgraafik – Maksegraafik, mille puhul igakuiselt tasutakse ainult Laenuintressimakseid, Laenusumma põhiosa tagastamine toimub täies ulatuses viimasel kuul koos viimase graafikujärgse Laenuintressimaksega.

Pikendamistasu – laenuintress, mida arvestatakse Laenusumma tagastamise lõpptähtaja edasilükkamise eest.

Rahalised kohustused – Laenusumma, Laenuintress, viivis, Pikendamistasu, kahjuhüvitised, muud kulud ja võlgnevuse sissenõudmise kulud.

Laenukohustused – kohustused, mis on tekkinud laenamise, liisingu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.

2. LAENUSAAJA KINNITUSED

Laenusaaja avaldab ja kinnitab, et:

2.1. Laenusaaja on hoolikalt tutvunud Lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustega ja on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ning on täielikult teadlik endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest, need vastavad tema tahtele, on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma ja ta soovib Lepingu sõlmimist Lepingus sätestatud tingimustel.

2.2. Laenusaaja on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja on täielikult õigus- ja teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimine ja selles toodud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusnormi ega Laenusaaja poolt varem sõlmitud teise lepinguga.

2.5. Laenusaaja ei ole seotud ühegi kohtuvaidluse või menetlusega Eesti Vabariigis ega väljaspool Eesti Vabariiki, millel võib olla oluline mõju Laenusaaja finantsseisundile. Samuti ei ole Laenusaajale teada ühtegi saabuvat asjaolu, mis võiks takistada Lepingust tulenevate kohustuste võtmist või kohest täitmist.

2.6. Laenusaaja nimel Laenuandjale esitatud taotlused ja muud dokumendid kajastavad tõepäraselt Laenusaaja majanduslikku olukorda.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimise momendil kajastas Laenusaaja Laenutaotluses kõiki oma võlgnevusi ja koormatisi, kõikide varasemalt sõlmitud laenu-, käsundus- ja muude koormavate lepingute kohta.

2.8. Laenusaaja on teadlik ning vajadusel konsulteerinud finantsnõustajaga laenu võtmisega kaasnevatest kohustustest, mis võivad negatiivselt mõjutada tema majanduslikku olukorda.

2.9. Laenusaaja on teadlik, et krediidiasutuste tarbimislaenude krediidi kulukuse määr võib olla väiksem Laenuandja pakutava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid Laenusaaja soovib siiski vabatahtlikult võtta laenu Laenuandjalt ning ta ei pea Lepingu tingimusi enda jaoks äärmiselt ebasoodsaks.

2.10. Laenuandja ei ole sundinud teda laenu võtma ning on tema soovil selgitanud Lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja vastanud kõigile küsimustele seoses käesoleva Lepinguga.

2.11. Laenusaajal ei esine sõltuvussuhet (alkohol, narkootikumid, hasartmängud vms), mis sunniks teda laenu võtma ning ta kasutab laenu ainult tarbimiseks, mitte erakorralise olukorra või vajaduste rahuldamiseks.

2.12. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisega vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest.


3. LAENUTAOTLUSE ESITAMINE JA LAENULEPINGU SÕLMIMINE

3.1. Enne Laenutaotluse esitamist on Laenutaotleja kohustatud põhjalikult tutvuma Veebilehel toodud hoiatustega, selgitustega, Laenu- ning Üldtingimustega ja kinnitama, et ta on nendest aru saanud ning märkides Veebilehel vastavaid lahtreid aktsepteerib neid kui Lepingupoolte vahelisi õigussuhteid reguleerivaid lepingutingimusi.

3.2. Registreerimisel kinnitab Laenutaotleja ühtlasi, et kõik tema poolt Laenuandjale edastatud andmed on õiged ning kehtivad, tal puuduvad maksehäired, tähtaegselt või nõuetekohaselt täitmata jäänud kohustused Laenuandja ees ning Laenutaotleja pole kaasatud ühessegi kohtuvälisesse ega kohtulikku vaidlusesse, mis võib negatiivselt mõjutada tema maksevõimet.

3.3. Laenutaotleja peab esmakordsel Laenusumma taotlemisel ühekordselt pöörduma isikusamasuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendiga (pass, ID-kaart või Eestis väljastatud juhiluba) Laenuandja kontorisse, Veebilehel toodud AS-i Eesti Post kontoritesse või teise Laenuandja esindaja juurde.

3.4. Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenusumma saamiseks Laenutaotluse, täites selleks kohustuslikud väljad kas Laenuandja Veebilehe kaudu vastavalt seal toodud juhistele või kirjalikult Laenuandja kontoris.

3.5. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi.

3.6. Laenuandja teostab Laenutaotluse analüüsi, sh Laenutaotleja krediidivõimelisuse analüüsi. Laenuandjal on Laenutaotluse analüüsi teostamiseks ning Laenusumma väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Vajaduse korral kasutab Laenuandja asjakohaseid andmekogusid.

3.7. Laenutaotluse analüüsi tulemusena võib sõltuvalt Laenutaotleja maksevõimest tekkida vajadus Laenutaotluses valitud Laenusumma andmise oluliste tingimuste (Laenusumma suurus, Tagastamise lõpptähtpäev, tagasimaksete suurus või Maksegraafik) muutmiseks. Laenuandja teavitab Laenutaotlejat telefoni teel või elektrooniliselt Laenutaotlusel märgitud kontaktidel Laenuandja poolt aktsepteeritavatest Laenusumma andmise tingimustest ning Laenutaotleja võimalusest muuta Laenutaotlust vastavalt. Võimalikud muudatused kooskõlastavad Pooled kas telefoni teel või elektrooniliselt ning Laenuandja arvestab vastavate muudatustega Laenuotsuse vastuvõtmisel.

3.8. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenusumma väljastama.

3.9. Positiivse Laenuotsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile.

3.10. Leping loetakse sõlmituks, kui Laenuandja teeb esialgse või vastavalt punkti 3.7 muudetud Laenutaotluse põhjal positiivse Laenuandmise otsuse ning Laenutaotleja isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud.

3.11. Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest.

3.12. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenusumma ja Laenuintresside tagasimaksed ning nende tasumise tähtpäevad on toodud Lepingu lahutamatuks osaks olevas Maksegraafikus. Laenutaotluse esitamisel Veebilehe kaudu sisaldub Maksegraafik Laenutaotluses ning Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Maksegraafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtpäevadega nõus.

3.13. Laenuandja edastab Laenusaajale Üldtingimused, Maksegraafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud postiaadressile või e-posti aadressile. Laenuandja ei vastuta aadressimuutustest tuleneva dokumendi mittekättesaamise eest Laenusaaja poolt ja dokument loetakse Laenuandja poolt õigele aadressile väljastatuks, kui see on saadetud Laenutaotluses või hilisemas kirjalikus aadressimuudatuses näidatud aadressile.

3.14. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenuandja ei vastuta Laenusaajale võimaliku kahju tekitamise eest, kui see on põhjustatud sidekanali töö häiretest, katkestustest, teksti saatmise hilinemisest, SMS sõnumi kadumisest, jms.


4. ARVELDUSTE KORD

4.1. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenusumma eurodes, kandes Laenusumma üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandja kannab Laenusumma üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta.

4.2. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laensumma.

4.3. Laenusaaja maksab Laenusumma ja Laenuintressid tagasi Lepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel. Laenusaaja tasub kõik Lepingu järgsed summad Laenuandjale ilma mahaarvestamiste ning tasaarvestusteta. Kõik Lepingu järgselt tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks nende laekumise hetkest Laenuandja arvelduskontole.

4.4. Laenuintressi arvestamisel lähtutakse 30-päevasest kuust ja 360-päevasest aastast. Laenuandja alustab Laenuintressi arvestamist Laenusumma Laenusaaja arvelduskontole kandmise kuupäevast.

4.5. Laenusaaja kohustub tasuma Laenuandjale Laenuintressi tagasi maksmata Laenusummalt Lepingus ja/või Maksegraafikus fikseeritud Intressimäära alusel ning toodud tingimustel.

4.6. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenuleping nr.". Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist ja muud tasud vastava perioodi eest.

4.7. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumist täidab Laenusaaja asemel Kolmas isik.

4.8. Kui Laenusaajal on kohustus tasuda Laenuandjale üheaegselt Lepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras võlgnevuse sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel tähtajaks tagastamata Laenusumma, seejärel tähtajaks tasumata Laenuintressid vastavalt nende ajalisele järjekorrale alates varasematest võlgnevustest, siis viivis ja lõpuks kahjuhüvitised ning muud kohustused.

4.9. Laenusumma loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Maksegraafikus ettenähtud Laenusumma makse on Maksegraafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Maksegraafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenuandja ei esita Laenusaajale Laenusumma maksete tasumiseks arveid.


5. LAENUSUMMA TAGASIMAKSMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE

5.1. Laenusaajal on võimalus pikendada Laenusumma tagastamise tähtaega, järgides Veebilehel menüüs "Pikendamine" esitatud Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

5.2. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamisel omandab Laenusaaja õiguse kasutada Laenusummat pikendatud tähtaja jooksul.

5.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 5-, 15- või 30-päevaste perioodide võrra tasudes Laenusumma suurusest ja pikendamisperioodist sõltuvat Laenuintressi (Pikendamistasu) vastavalt Veebilehe menüüs "Pikendamine" toodud suurusele.

5.4. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamine jõustub peale vastava Pikendamistasu laekumist Laenuandja kontole.

5.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenusumma tagastamise tähtpäeva pikendamise avalduse ja vastav Pikendamistasu on laekunud Laenuandja arvelduskontole, väljastab Laenuandja Laenusaajale Laenutaotluses avaldatud e-posti aadressile kirja Lepingu muudatustega (uus Maksegraafik), mida Pooled käsitlevad Lepingu lisana ning mille alusel kohustub Laenusaaja edaspidi oma kohustusi täitma.

5.6. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.


6. SOODUSLAENU ERITINGIMUSED

6.1. Sooduslaen on Laen, mille Intressimäär on 1% (1 protsent) kuus.

6.2. Sooduslaenu saab taotleda esmakordne klient, kui Laenusumma on 300 (kolmsada) kuni 900 (üheksasada) eurot ja Laenu periood on 90 (üheksakümmend) päeva.

6.3. Kui Laenusaaja ei tagasta Sooduslaenu Lepingus ettenähtud tähtajaks, siis Laenusaaja on kohustatud tasuma Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist, mille määr on märgitud Maksegraafikus, ja teised sissenõudmisega seotud kulud, mis on sätetstatud üldtingimuste punktides 9 ja 10.


7. LAENUSAAJA MUUD KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

7.1. Laenusaaja kohustub:

7.1.1. tagastama Laenusumma ja Laenuintressid Laenuandjale Lepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel;

7.1.2. esitama Laenuandjale Laenuandja nõudmisel dokumente ja informatsiooni, mis on seotud Laenusumma tagastamisega;

7.1.3. ilma Laenuandja eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte võtma laenu (sh olla käendajana), mille intressimäär või kulukuse määr ületab Lepingu Intressimäära. Laenusaaja kohustub Laenuandja nõudel, enne vastavat tehingut analüüsima oma majanduslikku olukorda ning olemasolevate ja planeeritavate kohustuste objektiivse võimatuse korral antud tehingust keelduma.

7.2. Laenusaaja on kohustatud hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva jooksul informeerima Laenuandjat kui:

7.2.1. muutuvad Laenusaaja isikuandmed, elukoht ja/või muud kontaktandmed;

7.2.2. Laenusaaja suhtes on jõustunud kohtuotsus, kus Laenusaaja vastu rahuldatud nõue on suurem kui 1000 (üks tuhat) eurot ja/või Laenusaaja suhtes on algatatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti ja/või täitemenetlus, kui see võiks halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda;

7.2.3. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Laenusaaja maksevõimelisust;

7.2.4. olemasolevatest või võimalikest raskustest Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;

7.2.5. igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Laenusaaja majanduslikku olukorda tulevikus;

7.2.6. kui toimuvad sündmused, mis muul viisil takistavad või teevad võimatuks Lepingu täitmise Laenusaaja poolt.

7.3. Laenusaaja on kohustatud võimaldama Laenuandjal kuni Lepingust tulenevate maksekohustuste täieliku täitmiseni kontrollida Laenusaaja majanduslikku olukorda ja tutvuda vastava dokumentatsiooni ning varaga, et hinnata Laenusaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, Laenusaaja maksevõimelisust ja Lepinguliste maksekohustuste täitmise tõenäosust.

7.4. Laenusaaja on kohustatud enne võlgade ümberkujundamise avalduse kohtusse esitamist astuma vajalikke samme ja ilmutama aktiivsust ning püüdma Laenuandjaga võla ümberkujundamises kohtuvälisele kokkuleppele jõuda.

7.5. Laenusaajal on õigus nõuda Laenuandjalt tasuta, mis tahes ajal kogu Lepingu kestuse jooksul, Lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on Laenusumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud.


8. LEPINGUST TAGANEMINE LAENUSAAJA POOLT JA LAENUSUMMA ENNETÄHTAEGNE TAGASTAMINE

8.1. Laenusaaja võib Lepingust taganeda 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul selle sõlmimisest, tasudes Laenuintressi vaid Laenusumma kasutamise aja eest. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimise päevast. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Laenusaaja kohustust.

8.1.1. Kui Laenusaaja kasutab punktis 8.1. nimetatud Lepingust taganemise õigust, peab taganemisavaldus olema tehtud enne punktis 8.1. nimetatud tähtaja möödumist. Taganemisavaldus tuleb esitada Laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressile info@ekspressraha.ee või postiaadressile Küüni 5b, 51004 Tartu.

8.1.2. Laenusaaja maksab Laenuandja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva jooksul taganemisavalduse tegemisest arvates tagasi Laenusumma ja Laenusummalt alates Laenusumma kasutusse võtmisest kuni Laenusumma tagasimaksmiseni iga kalendripäeva eest kokkulepitud Laenuintressi. Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

8.2. Laenusaaja võib Lepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt järgmistel tingimustel:

8.2.1. Laenusaaja teatab Laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti aadressil info@ekspressraha.ee või postiaadressil Küüni 5b, 51004 Tartu oma kavatsusest Laenusumma ennetähtaegselt tagasi maksta ja Laenusumma tagasimaksmise tähtaja. Laenusaajal on Laenusumma ennetähtaegse tagastamise soovi korral õigus ka Leping üles öelda, teatades sellest Laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koos Laenusumma ennetähtaegse tagastamise teatega;

8.2.2. Laenusaaja tagastab Laenusumma ja tasub Laenuintressi hiljemalt Laenusaaja nõuetekohases teates näidatud Laenusumma tagasimaksmise tähtajal;

8.2.3. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmisega. Eeltoodud hüvitise suurus on 1% (üks protsent) ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui Laenu ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingus kokkulepitud Laenusumma viimase tagasimakse tähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, ja 0,5% (null koma viis protsenti) ennetähtaegselt tagasimakstud Laenu summast, kui see periood ei ületa 1 (üks) aastat;

8.2.4. Leping loetakse lõppenuks, kui Laenusumma ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtpäevaks on Rahalised kohustused Laenuandjale täidetud. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenusummat või ei tasu muid Rahalisi kohustusi, loetakse, et Laenusaaja ei ole Laenusummat ennetähtaegse tagasimaksmise ja Lepingu ülesütlemise tahteavaldust teinud ning Leping jätkub endistel tingimustel;

8.2.5. Laenusumma ennetähtaegne tagastamine ei vabasta Laenusaajat Lepingu rikkumisest tulenevate kohustuste täitmisest, mis tekkisid enne Laenusumma ennetähtaegset tagastamist.


9. LEPINGU TÄITMISE TAGAMINE JA POOLTE VASTUTUS

9.1. Laenusaaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu Laenusaajale kuuluva varaga. Laenusaaja on kohustatud hüvitama täies ulatuses Laenuandjale Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahjud.

9.2. Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumentide õigsuse eest. Laenusaaja on kohustatud hüvitama Laenuandjale kõik kahjud ja kulud, mis Laenuandja kannab Laenusaaja poolt väärinformatsiooni esitamise või tegeliku olukorra ja tähtsust omava informatsiooni teadliku varjamise eest ja/või mis Laenuandja kannab dokumentide või esitatud informatsiooni kontrollimisel.

9.3. Laenusumma ja/või muude maksete tagasimaksmisega viivitamisel, samuti seoses Laenusaaja võla sissenõudmisega või muu Lepingust tuleneva Laenuandja õiguse teostamisega seotud kulude hüvitamisega viivitamisel, maksab Laenusaaja Laenuandjale tähtaegselt tasumata maksetelt iga viivitatud päeva eest viivist. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär, kui ei ole kokkulepitud teisiti. See ei välista ega piira Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist.

9.4. Viivise arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval. Viivise arvestamine lõpetatakse Rahaliste kohustuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata.

9.5. Kui laenusaaja on viivitanud laenuintressi tasumisega 14 (neliteist) kalendripäeva, siis kohustub laenusaaja laenuandja nõudel hüvitama laenuandjale laenuintressi maksmisega viivitamisega tekitatud kahju.

9.6. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt Lepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh kohtu-, inkasso- ja täitemenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Laenusaajale saadetud kirjalike meeldetuletuskirjade tasude maksmist. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (st Laenusaaja on hilinenud maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus pöörduda Laenusaaja vastu võla nõudega inkassofirma poole.

9.7. Laenuandja poolt Laenusaajale saadetud (liht-, või tähitud kirjaga või elektrooniliselt) ühe meeldetuletuskirja hind on vastavalt kehtivale hinnakirjale Lepingu sõlmimise kuupäeva seisuga:

 Meeldetuletus jms (sh hoiatus lepingu ülesütlemisest, teade nõude loovutamisest) kuni 5 eurot
 Teade Lepingu ülesütlemisest
  • kuni 15 eurot (kui nõude on kuni 500 eurot);
  • kuni 20 eurot (kui nõude suurus on üle 500 euro ja kuni 1000 eurot);
  • kuni 25 eurot (kui nõude suurus on üle 1000 eurot).

9.8. Viivise, kahjuhüvitise tasumine ja kulude hüvitamine ei vabasta Laenusaajat teiste Rahaliste kohustuste täitmisest.


10. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE

10.1. Laenuandjal on õigus Leping üles öelda ja nõuda Laenusaajalt kogu Rahaliste kohustuste tasumist 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud sündmustest:

10.1.1. Laenusaaja on Laenusumma taotlemiseks esitatud avalduses või muudes Laenusummaga seotud dokumentides andnud Laenuandjale väärinformatsiooni või jätnud esitamata Laenuandjale teadaolevad Lepingu täitmist mõjutavad andmed;

10.1.2. Laenusaaja on viivitanud täielikult või osaliselt vähemalt 3 (kolm) üksteisele järgnevat Lepingujärgset tagasimakset ning Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt 2 (kaks) nädala pikkuse täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et tagasimaksete tasumata jätmise korral Laenuandja ütleb üles Lepingu selle tähtaja jooksul ja nõuab kogu Lepingust tulenevate Rahaliste kohustuste tasumist;

10.1.3. Laenusaaja on rikkunud peatüki 7 alampunktides loetletud kohustusi;

10.1.4. Laenusaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Laenusaaja suhtes on algatatud kohtu-, täite- või pankrotimenetlus;

10.1.5. Laenusaaja ei täida muid Lepingus ja/või Tagatislepingu(te)s sätestatud tingimusi;

10.1.6. Lepingust tulenevaid Laenusaaja kohustusi käendav, garanteeriv või muul viisil tagav isik likvideeritakse, kujundatakse ümber või kuulutatakse pankrotis olevaks ja Laenusaaja ja Laenuandja ei jõua kokkuleppele Lepingu täiendava tagamise osas;

10.2. Laenuandja poolt Lepingu ülesütlemisel kohustub Laenusaaja Laenuandja nõudmisel maksma ühekordset kahjuhüvitist mõistlikus ulatuses kuni 30% (kolmkümmend protsenti) hetkel tagastamata Laenusummast. Laenuandja teatab kahjuhüvitise nõudest Laenusaajat mõistliku aja jooksul.


11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS

11.1. Pooled käsitlevad Lepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, Lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid Lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena. Lepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni ja väljastada Kolmandatele isikutele käesoleva Lepingu koopiat ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta.

11.2. Konfidentsiaalset informatsiooni võib Laenuandja Laenusaaja kirjaliku nõusolekuta avaldada Eesti Vabariigi kohtule, kohtutäiturile, pankrotihaldurile, järelvalveasutusele või järelevalvet teostavale ametiisikule, Rahapesu andmebüroole, audiitorile, notarile, õigusabi osutajale ja teistele Lepinguga seotud isikutele, samuti Laenuandjaga ühte kontserni kuuluvatele ettevõtetele, infosüsteeme haldavatele ettevõtetele, sideteenuseid teostavatele ettevõtetele ja oma lepingulistele koostööpartneritele, kes tegelevad informatsiooni töötlemisega (sh arvete esitamise, maksete kogumisega).

11.3. Käesolevaga annab Laenusaaja oma nõusoleku, et Laenuandja võib Laenusaaja isikuandmeid ning Lepinguga seotud informatsiooni avaldada lisaks veel ka Laenuandja võlausaldajale, samuti Kolmandatele isikutele, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid varalisi kohustusi.

11.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid (vt „Express Credit AS kliendi isikuandmete töötlemise põhimõtted“ siin).

11.4.1. Laenusaaja nõustub tema poolt Laenuandjale avaldatud järgmiste isikuandmete: Laenusaaja isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Creditinfo Eesti ja/või OÜ-le Krediidiregister ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Creditinfo Eesti ja OÜ Krediidiregister hallatavas maksehäireregistrites.

11.4.2. Laenuandjal on Laenusaaja andmete AS-ile Creditinfo Eesti ja OÜ-le Krediidiregister edastamise õigus, kui Laenusaajal on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus.

11.4.3. Laenusaaja saab tema kohta AS-i Creditinfo Eesti poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.creditinfo.ee ja OÜ Krediidiregister poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.taust.ee.

11.4.4. Laenusaajal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

11.5. Laenuandja saadab Laenusaajale uudiskirju ning pakkumisi Laenusaaja e-posti aadressile ainult juhul, kui Laenusaaja on eelnevalt andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Laenusaajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest uudiskirjadest.


12. LÕPPSÄTTED

12.1. Leping jõustub selle sõlmimisel ja kehtib kuni Lepingu nõuetekohase täitmiseni.

12.2. Laenuandjal on õigus ühepoolselt Üldtingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. Laenuandja avaldab uued Üldtingimused oma Veebilehel vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne nende rakendamist.

12.3. Uute Üldtingimustega mittenõustumisel on Laenusaajal õigus Leping koheselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Laenuandjale.

12.4. Laenuandjal on igal ajal õigus loovutada kõik või osa Lepingust tulenevatest õigustest ja kohustustest mistahes Kolmandale Isikule selleks Laenusaaja nõusolekut omamata. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik Laenuandja seadusest tulenevast õigusest loovutada Lepingust tulenevat Laenusaaja vastu suunatud nõuet.

12.5. Kõik Lepingupoolte vahelised Lepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Laenutaotluses märgitud postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Lepingupool on kirjalikult teisele Lepingupoolele teatavaks teinud. Juhul, kui üks Lepingupool on Lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma aadressi ning ei ole sellest teist Lepingupoolt kirjalikult informeerinud, loetakse teade ühe Lepingupoole poolt kättesaaduks, kui see on postitatud Lepingus märgitud aadressile.

12.6. Teade loetakse kättetoimetatuks: teate kätteandmisel allkirja vastu; teate saatmisel liht-, või tähitud kirjaga, kui teate postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva; teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva või teate saatmisel Veebilehe kaudu, kui teate saatmisest on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva.

12.7. Kõik Lepingu alusel Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, on Laenusaajal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse ning Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse Tarbijakaebuste komisjoni, aadressil Pronksi 12, 10117 Tallinn või kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse kõik käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused Harju Maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.


Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõtle oma otsus hoolikalt läbi, tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega.